Beoogde activiteiten

De stichting heeft voorlopig een drietal projecten geëntameerd : 

1. Stolpersteine-project
Te beginnen met augustus 2012 wil de stichting Stolpersteine (struikelstenen) plaatsen in het trottoir voor die huizen van waaruit Joodse burgers zijn afgevoerd. Voor zover uit onderzoek thans bekend zal het daarbij in totaal gaan om ongeveer 70 struikelstenen.

Deze zullen worden vervaardigd  door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig die zulke stenen al in een aantal Nederlandse en andere  Europese steden heeft gelegd. De gedenkstenen  zullen in Heerlen in verschillende tranches worden geplaatst, afhankelijk van de voortgang van het onderzoek en de mogelijkheden van de kunstenaar. Op 25 augustus 2012 is de eerste reeks van 25 stenen gelegd. In 2013 en 2014 volgen de 2e en de 3e tranche. Het project wordt uitgevoerd met ondersteuning van de gemeente Heerlen. Voor het eind van 2014 moet dit project voltooid zijn. In de recente erfgoednota van de gemeente Heerlen is dit project expliciet genoemd.  Een voorbeeld van een struikelsteen is hiernaast afgebeeld.

2. Wetenschappelijke monografie
Hoewel er meerdere publicaties over de Jodenvervolging in Heerlen zijn verschenen, ontbreekt het tot heden aan een alomvattende wetenschappelijke publicatie. 
Er is inmiddels  een aanvang gemaakt met een diepgaand wetenschappelijk historisch onderzoek naar de geschiedenis van de joden in Heerlen. Het zwaartepunt daarbij ligt uiteraard in de periode rond en tijdens de oorlog, maar de studie zal een grotere periode bestrijken.

Het projectteam bestaat uit:
Prof.dr. Henk de Wolf (projectleider)
Drs. Petra de Wolf Visschers
Jan Bardoul

Belangrijke bijdragen worden geleverd door Loes Loffeld en anderen.

Naar verwachting zal het wetenschappelijk werk gepubliceerd worden tegen 2015.
 

3. Educatief project
Waar de doelstelling van de stichting zich met name ook richt op toekomstige generaties wordt betrokkenheid van de jeugd in dit project gezien als een essentieel onderdeel. Daartoe zijn inmiddels met vier Heerlense scholen voor middelbaar onderwijs , t.w. het Bernardinuscollege, Grotiuscollege, het Sintermeertencollege en het St. Janscollege contacten gelegd om te komen tot een inhoudelijke en actieve betrokkenheid van leerlingen. Geschiedenis docenten zullen daarbij vooral leerlingen uit de bovenbouw  havo/vwo betrekken. Over de precieze vormgeving wordt op dit moment overleg gevoerd tussen de betrokken docenten. De bedoeling is om per augustus 2012, de aanvang van het nieuwe schooljaar, concrete  langlopende onderwijsactiviteiten op te starten. Daarnaast waren leerlingen actief betrokken bij de plechtigheden op 25 augustus.